Hyperlinks là gì?

Hyperlinks hay gọi đơn giản là link có thể được hiểu là một tham chiếu liên kết đến một tài liệu nào đó hoặc một vì trí nào đó trong cùng tài liệu mà người dùng có thể nhấp chuột (click) vào đó được. Một hyperlinks thường đi kèm với một…

Ghi chú trong HTML – HTML Comments

Ghi chú trong HTML được sử dụng để chèn ghi chú cho một đoạn code nào đó trong soure code. Nó khá hữu dụng với những người đọc code của người khác. Phần nhận xét này sẽ chỉ được hiển thị trong phần source code chứ không hiển thị ra bên…

Định dạng văn bản trong HTML – HTML Text Formatting

Im đậm, in nghiêng, chỉ số mũ, ... là những những thứ mà bạn vẫn thường thấy ở các website/blog. Vậy chúng được tạo ra như thế nào với HTML? Chúng được gọi chung là kiểu văn bản và ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nó.

Thuộc tính Style trong HTML

Ví dụ: <p>I am normal</p> <p style="color:red;">I am red</p> <p style="color:blue;">I am blue</p> <p style="font-size:36px;">I am big</p> Xem thử Thuộc tính Style HTML Thiết lập kiểu…

Đoạn văn bản trong HTML – HTML Paragraphs

Phần tử HTML <p> định nghĩa một đoạn văn: Ví dụ: <p>This is a paragraph.</p> <p>This is another paragraph.</p> Xem thử Lưu ý: Các trình duyệt sẽ tự động thêm một khoảng trắng (một lề) trước và sau một…

Thẻ tiêu đề trong HTML – HTML Headings

Tiêu đề HTML Tiêu đề được định nghĩa bằng thẻ <h1> đến <h6>. <h1> xác định tiêu đề quan trọng nhất và <h6> xác định tiêu đề ít quan trọng nhất. Ví dụ: <h1>Heading 1</h1> <h2>Heading…

HTML Attributes – Thuộc tính trong HTML

Thuộc tính cung cấp thông tin bổ sung về các phần tử HTML. Thuộc tính HTML Tất cả các phần tử HTML có thể có thuộc tính Thuộc tính cung cấp thông tin bổ sung về một phần tử Thuộc tính luôn được chỉ định trong thẻ bắt đầu…

Phần tử (Elements) trong HTML

Một phần tử trong HTML thường bao gồm thẻ bắt đầu và thẻ kết thúc, với nội dung được chèn vào giữa: < tagname > Nội dung ở đây ... < / tagname > Phần tử HTML là mọi thứ từ thẻ bắt đầu đến thẻ kết thúc: Ví dụ: < p > …

Ví dụ đơn giản về HTML

Bạn đang lo lắng? Đừng lo, những ví dụ này sử dụng các thẻ mà bạn chưa học. Bạn sẽ tìm hiểu về chúng trong các bài viết tiếp theo trong chuỗi bài viết về HTML này. Tài liệu HTML Tất cả tài liệu HTML phải bắt đầu bằng một khai báo kiểu tài…

Biên tập và chỉnh sửa tệp HTML

Viết HTML Sử dụng Notepad hoặc TextEdit Các trang Web có thể được tạo và sửa đổi bằng cách sử dụng các trình soạn thảo HTML chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để học HTML chúng tôi đề nghị một trình soạn thảo văn bản đơn giản như Notepad (PC) hoặc…