Phần tử (Elements) trong HTML

Một phần tử trong HTML thường bao gồm thẻ bắt đầu và thẻ kết thúc, với nội dung được chèn vào giữa:

< tagname > Nội dung ở đây … < / tagname >

Phần tử HTML là mọi thứ từ thẻ bắt đầu đến thẻ kết thúc:

Ví dụ: < p > Đoạn thứ nhất của tôi. < / p >

Các phần tử HTML không có nội dung được gọi là các phần tử rỗng. Các phần tử rỗng không có thẻ kết thúc, chẳng hạn như phần tử <br> (biểu thị cho đường ngắt/xuống dòng).

Các phần tử HTML lồng nhau

Các phần tử HTML có thể được lồng nhau (các phần tử có thể chứa các phần tử). Hầu hết các tài liệu HTML bao gồm các phần tử HTML lồng nhau.

Ví dụ này chứa bốn phần tử HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>

Xem thử

Giải thích ví dụ:

Phần tử <html> xác định toàn bộ tài liệu .

Nó có thẻ bắt đầu <html> và thẻ kết thúc </html>.

Nội dung phần tử là một phần tử HTML khác (phần tử <body>).

<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

Phần tử <body> xác định phần thân của tài liệu .

Nó có thẻ bắt đầu <body> và thẻ kết thúc </ body>.

Nội dung phần tử là hai phần tử HTML khác (<h1><p>).

<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>

Phần tử <h1> xác định tiêu đề .

Nó có một sự khởi đầu thẻ <h1> và cuối thẻ </ h1>.

Nội dung phần tử là: My First Heading.

<h1>My First Heading</h1>

Phần tử <p> xác định một đoạn .

Nó có thẻ bắt đầu <p> và thẻ kết thúc </p>.

Nội dung phần tử là: My first paragraph.

<p>My first paragraph.</p>

Đừng Quên Thẻ Kết thúc

Một số phần tử HTML sẽ hiển thị chính xác, ngay cả khi bạn quên thẻ kết thúc:

Ví dụ:
<html>
<body>

<p>This is a paragraph
<p>This is other paragraph

</body>
</html>

Xem thử

Ví dụ trên hoạt động trong tất cả các trình duyệt, bởi vì thẻ đóng được coi là tùy chọn. Nhưng không bao giờ lạm dụng điều này. Nó có thể hiển thị nội dung không đúng hoặc xảy ra lỗi trong những trường hợp nhất định.

Các phần tử HTML trống

Các phần tử HTML không có nội dung được gọi là các phần tử rỗng.

<br> là một phần tử rỗng không có thẻ đóng (thẻ <br> xác định một ngắt dòng).

Các phần tử trống có thể được “đóng” trong thẻ mở như sau: <br/>

HTML5 không yêu cầu phải đóng các phần tử trống. Nhưng nếu bạn muốn xác nhận chặt chẽ hơn, hoặc nếu bạn cần làm cho tài liệu của bạn có thể đọc được bằng các trình phân tích cú pháp XML, bạn phải đóng tất cả các phần tử HTML.

Sử dụng in thường

Các thẻ HTML không phân biệt chữ hoa và chữ thường: <P> có nghĩa là giống như <p>.

Tiêu chuẩn HTML5 không yêu cầu thẻ chữ thường, nhưng W3C đề xuất chữ thường trong HTML và yêu cầu chữ thường cho các loại tài liệu nghiêm ngặt hơn như XHTML.

Hãy tạo thói quen sử dụng thẻ chữ thường thay vì chữ hoa!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Bài cùng chuyên mục
Bình luận bài viết
Loading...