Thuộc tính Style trong HTML

Ví dụ:

<p>I am normal</p>
<p style="color:red;">I am red</p>
<p style="color:blue;">I am blue</p>
<p style="font-size:36px;">I am big</p>

Xem thử

Thuộc tính Style HTML

Thiết lập kiểu của một phần tử HTML, có thể được thực hiện với thuộc tính style. Thuộc tính style trong HTML có cú pháp sau:

<tagname style="property:value;">

Các property là một thuộc tính trong CSS và value là một giá trị của thuộc tính đó trong CSS.

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về CSS sau này trong hướng dẫn này.

Màu nền HTML

Thuộc tính background-color xác định màu nền cho một phần tử HTML. Ví dụ này đặt màu nền cho một trang là xanh da trời:

<body style="background-color:powderblue;">

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>

Xem thử

Màu văn bản HTML

Color xác định màu chữ cho một phần tử HTML:

<h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>
<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>

Xem thử

Phông chữ HTML

Thuộc tính font-family định nghĩa phông chữ sẽ được sử dụng cho một phần tử HTML:

<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>
<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>

Xem thử

Kích thước văn bản HTML

Thuộc tính font-size xác định kích thước văn bản (cỡ chữ) cho một phần tử HTML:

<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>
<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>

Xem thử

Căn lề văn bản HTML

Thuộc tính text-align định nghĩa sự căn lề của văn bản theo chiều ngang cho một phần tử HTML:

<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>
<p style="text-align:right;">Centered paragraph.</p>

Xem thử

Tóm lược bài viết

  • Sử dụng các thuộc tính style để bắt đầu tạo kiểu cho phần tử HTML
  • Sử dụng background-color cho màu nền
  • Sử dụng color cho màu văn bản
  • Sử dụng font-family cho phông chữ văn bản
  • Sử dụng font-size cho kích thước chữ
  • Sử dụng text-align để căn chỉnh văn bản

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Bài cùng chuyên mục
Bình luận bài viết
Loading...