Ví dụ đơn giản về HTML

Bạn đang lo lắng? Đừng lo, những ví dụ này sử dụng các thẻ mà bạn chưa học. Bạn sẽ tìm hiểu về chúng trong các bài viết tiếp theo trong chuỗi bài viết về HTML này.

Tài liệu HTML

Tất cả tài liệu HTML phải bắt đầu bằng một khai báo kiểu tài liệu: <! DOCTYPE html>, bắt đầu bằng <html> và kết thúc bằng </ html>. Phần hiển thị của tài liệu HTML nằm giữa <body></ body>.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

Xem thử

Tiêu đề trong HTML

Tiêu đề HTML được định nghĩa bằng các thẻ <h1> đến <h6>. <h1> xác định tiêu đề quan trọng nhất và <h6> xác định tiêu đề ít quan trọng nhất:

Ví dụ

<h1>This is heading 1</h1>

<h2>This is heading 2</h2>

<h3>This is heading 3</h3>

Xem thử

Đoạn mã văn bản trong HTML

Các đoạn HTML được định nghĩa bằng thẻ <p> :

Ví dụ:

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

Xem thử

Liên kết trong HTML

Liên kết trong HTML được định nghĩa với thẻ <a> :

Ví dụ:

<a href="https://duchuyblog.com">This is a link</a>

Xem thử

Điểm đến của liên kết được chỉ định trong thuộc tính href .

Thuộc tính được sử dụng để cung cấp thông tin bổ sung về các phần tử HTML.

Hình ảnh trong HTML

Hình ảnh HTML được định nghĩa bằng thẻ <img>. Tệp nguồn (src), văn bản thay thế (alt), chiều rộng và chiều cao được cung cấp dưới dạng các thuộc tính:

Ví dụ:

<img src="demo.jpg" alt="duchuyblog.com" width="142" height="142">

Xem thử

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Bài cùng chuyên mục
Bình luận bài viết
Loading...